tr?id=755589168594702&ev=PageView
&noscript=1

REGULAMIN 

Dział I
Postanowienia ogólne

 § 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca – Magdalena Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IMF Magdalena Wojciechowska, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa, NIP 556 230 75 45, adres email: kontakt@magdalenawojciechowska.com

Klient/Konsument – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamówiła Usługę u Usługodawcy na swoją rzecz lub na rzecz Uczestnika;

Uczestnik – osoba fizyczna, na rzecz której Klient zamówił Usługę;

Usługa – szkolenie, wykład, konferencja, warsztat w zakresie wybranym z oferty Usługodawcy przez Klienta;

Webinar – szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym. Rodzaj Webinarium i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.

Cena – wartość usługi wyrażona w polskich złotych nie zawierająca stawki VAT;

Treści cyfrowa – wskazuje się na dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Formularz zgłoszeniowy – zamówienie wybranej przez Klienta Usługi;

Strona internetowa –strona internetowa Usługodawcy o adresie www.magdalenawojciechowska.com

§ 2

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży Usług, jak i zakres świadczenia tych usług przez Usługodawcę.

 

Dział II
Świadczenie Usług

§ 3

 1. Zgłoszenia do skorzystania z usługi może dokonać Klient na swoją rzecz lub na rzecz Uczestnika
 2. Przed złożeniem zamówienia Usługę Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Zamówienie Usługi odbywa się poprzez:

a)      wypełnienie w sposób prawidłowy formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy,

b)      złożenie na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją;

4. W przypadku dokonywania zamówienia Usługi poprzez stronę internetową, Klient dokonuje jednorazowej rejestracji w serwisie zgłoszeniowym Usługodawcy.

5. W przypadku zamawiania Usługi przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, tj. wysłania formularza zgłoszeniowego. W celu odstąpienia od umowy Klient w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy winien przesłać swoje pisemne oświadczenie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wpłacone przez niego wynagrodzenie za Usługę w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, chyba że Klient wyrazi wolę zaksięgowania przedmiotowej wpłaty na inny termin szkolenia lub na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę.

7. Klient ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn od niego niezależnych i żądać zwrotu poniesionych kosztów w całości tylko i wyłącznie, gdy zachowa termin 14 dni przed wykonaniem usługi. Kwota zostanie wówczas zwrócona i pomniejszona o prowizję systemu płatności Przelewy24 o ile usługa została zakupiona w tej formie.

8. W okresie od 14 do 7 dni przed wykonaniem usługi Klientowi przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50% z uwzględnieniem prowizji systemu płatności Przelewy24 o ile usługa została zakupiona w tej formie.

9. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni od wykonania usługi Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

10. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz  zaksięgowanie przedmiotowej wpłaty na inny termin szkolenia lub na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę w momencie, gdy Usługodawca zostaje poinformowany po zrealizowaniu Usługi.

§ 4

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego Usługodawcy lub jego doręczenie Usługodawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenia Usługi.
 2. Klient może dokonać zapłaty za Usługę w następujący sposób (według swojego wyboru):
 • za pośrednictwem systemu transakcyjnego Przelewy24;
 • gotówką;
 • przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy – w tym przypadku Klient w tytule przelewu winien umieścić swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz numer Zgłoszenia
 • kartą płatniczą – przy płatnościach dokonywanych przez Internet. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany formy płatności, o czym poinformuje Klientów na stronie internetowej lub ustalenia innej formy płatności indywidualnie z Klientem.

4. Dowód zakupu usługi stanowi rachunek.

5. Przyjęcie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej, zostanie potwierdzone przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W przypadku kodów rabatowych i zniżek Klient zobowiązuje się do uregulowania opłaty za usługę w ciągu 3 dni od daty zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

7. W przypadku wyboru formy płatności „Przelew bankowy” Klient zobowiązuje się do uregulowania opłaty za usługę/produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

 • nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub podania w nim danych nieprawdziwych;
 • dokonania zgłoszenia z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • przekroczenia limitu miejsc na szkolenie;
 • braku dostępności danej Usługi;
 • odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników;

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Usługodawcę zastosowanie ma § 3.

§ 5

 1. Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom na szkoleniu są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Przedmiotowe materiały nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, powielane bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody ich twórców.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu wydarzenia w formie oprawy foto – video na rzecz promocji i reklamy marki. Biorąc udział w szkoleniu, wyrażasz zgodę na rejestrowanie wydarzenia.
 3. Bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody prowadzącego szkolenie, Klient lub Uczestnik nie może nagrywać szkolenia, jak i w inny sposób dokonywać jego rejestracji.
 4. Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią psychoterapii, ani leczenia medycznego.

 § 6

 1. Klient oświadcza, że podane dane w formularzu zgłoszenia są poprawne i prawidłowe według jego najlepszej wiedzy.
 2. Klient (Uczestnik) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz poprawnego świadczenia Usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 4. Klient oraz Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient, jak i Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym.   Informacje te mogą być przekazywane Klientowi, jak i Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia.

Dział III
Webinar

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej https://www.magdalenawojciechowska.com  oraz na profilach społecznościowych: Facebook https://web.facebook.com/MagdalenaWojciechowskaIMF,  Instagram https://www.instagram.com/magdalena.wojciechowska.imf, YouTube https://www.youtube.com/channel/UCf4ZGwq42qBLiKp212toMRA/featured, LinkedIn https://www.linkedin.com/in/magdalena-wojciechowska-imf, należą wyłącznie do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu skorzystania ze Webinarium organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Wymagane jest także posiadanie przez Klienta urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku prowadzonego Webinarium.
 3. Celem odtworzenia Usługi zakupionej przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s.  Do poprawnego odtwarzania Treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 4. Zakup uczestnictwa w Webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Zakup uczestnictwa online nie jest równoznaczny z zakupem nagrania z danego Webinaru.
 5. Istnieje odpłatna możliwość uzyskania dostępu do każdego nagrania za pomocną dodatkowej transakcji zakupu.
 6. W przypadku opłaty za uczestnictwo w webinarze poprzez  usługę „przelew bankowy”, klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania dowodu wpłaty Usługodawcy, korzystając z adresu mailowego kontakt@magdalenawojciechowska.com szczególnie, jeśli transakcja odbywa się maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i w dniu jego emisji.
 7. Za niedopełnienie warunków opisanych w punkcie 6, Dział III i możliwe z tym utrudnienia w uczestnictwie w wydarzeniu ponosi Klient.
 8. Każde nagranie dostępne jest na stronie Usługodawcy.
 9. Dostęp do zakupionego nagrania jest terminowy i obowiązuje przez 6 miesięcy.
 10. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

Dział IV
Sklep internetowy

§ 7

 1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy spełnia wymogi polityki prywatności.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod nazwą IMF Magdalena Wojciechowska, NIP 556 230 75 45, REGON 147010881, adres email: kontakt@magdalenawojciechowska.com
 3. Adres korespondencyjny oraz adres odbiorów i zwrotów to ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa
 4. Adres dostarczania materiału (ślina) to ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa. Materiał dostarczony może być osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera i osób trzecich.
 5. Miejsce pobrań materiałów diagnostycznych (krew, mocz, ślina, kał) to laboratorium SynLab, Warszawa – Bemowo, ul. Kartezjusza 2 (w Przychodni WAT), czynne: poniedziałek-piątek 7:30-14:30
 6. Zamówienia należy składać na stronie www.magdalenawojciechowska.com , dodając wybrane pozycje do koszyka zamówień i uzupełniając formularz. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych adresowych i kontaktowych oraz uzupełnienie pól wymaganych oznaczonych gwiazdką.
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.magdalenawojciechowska.com:
  -podawane są w polskiej walucie (polski złoty),
  -nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  -nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy kurierskiej.
 8. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nim zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  Promocje w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.magdalenawojciechowska.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magda.com zastrzega sobie prawo do kwartalnej weryfikacji ceny badań wysyłanych do Niemiec, Norwegii i Stanów Zjednoczonych.
 10. Administratorem Państwa danych osobowych w naszym sklepie internetowym jest  IMF Magdalena Wojciechowska,  ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa, e-mail: kontakt@magdalenawojciechowska.com 
 11. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego, obsługę zamówienia, składanie zapytań produktowych i reklamacje.
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8
 Realizacja zamówień

 1. Zamówione i opłacone badanie należy zrealizować, wykonać w ciągu 30 dni od daty zaksięgowania płatności.
 2. Wyniki badań będzie można odebrać osobiście pod ww adresem w Warszawie lub mailowo.
 3. W przypadku przesyłki kurierskiej opłata wynosi 20,00 PLN i 30,00 PLN za pobraniem.
 4. W czasie składania zamówienia Klient może wybrać odpowiadającą mu formę płatności:
  – przelew bankowy
  – karta płatnicza
  – platforma płatnicza PayPal
  – system transakcyjny Przelewy24
 5. Po wniesieniu opłaty za badanie diagnostyczne Klient może otrzymać skierowanie na badanie, z którym należy udać się do laboratorium SynLab o ile jest taki wymóg.
 6. Na życzenie Klienta wystawimy rachunek.
 7. Czas kompletowania zamówienia w postaci badania diagnostycznego wynosi do 3-5 dni roboczych (wysyłka specjalnych pojemników) . Dla zamówień opłacanych przelewem czas ten naliczany jest od momentu wpłynięcia środków na nasze konto. Do czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia w wypadku zamówień realizowanych wysyłkowo należy doliczyć czas potrzebny firmie spedycyjnej na dostarczenie przesyłki.
 8. W czasie odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie jej stanu, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wskazanym jest w miarę możliwości by wraz z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej spisać protokół szkody. Próbki do badań Klient dostarcza do laboratorium osobiście, zgodnie z informacją dostarczoną wraz z zestawem. Warunkiem przyjęcia próbek do laboratorium jest wypełnione skierowanie jak i prawidłowe opisanie próbek. Niedopełnienie tych formalności spowoduje utylizację otrzymanych próbek.

§ 9
Zwroty 

 1. Dane adresowe do reklamacji i zwrotów: IMF, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa (z dopiskiem zwrot/reklamacja), email: kontakt@magdalenawojciechowska.com (w tytule zwrot/reklamacja)
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem (w rozumieniu Art. 22 [1]. KC), może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odbioru zamówienia.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na ww. adres lub w formie elektronicznej na podany wyżej adres email.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.  Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na powyższy adres (pocztą, mailem lub osobiście) oraz dokonać zwrotu towaru do: IMF, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa
 6. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  – w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. IMF Magdalena Dorko – Wojciechowska jako strona umowy zawartej na odległość ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Konsument w trakcie realizacji zamówienia nie spełni warunków realizacji dostarczenia próbek opisanych w Regulaminie i dokumentów wysyłkowych.
 9. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (badań diagnostycznych)w ciągu 14 (czternastu) dni na podane przez klienta konta lub gotówką w placówce firmy.
 10. W wypadku zamówień z opłaconym przez Klienta kosztem przesyłki zwracany jest on w wysokości opłaty za najtańszą zwykłą opcję przesyłki.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.magdalenawojciechowska.com
 12. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu zestawu do badania + koszty jego wysyłki jeśli badanie nie zostało opłacone i wykonane. Zwrotu należy dokonać na adres wskazany poniżej. Jeśli zestaw został utracony to Klient ponosi koszt zestawu + koszt przesyłki (30 PLN)
 13. Jednocześnie informujemy, że sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. W wypadku zamówionych badań, konsument ma prawo zrezygnować ( w ciągu 14 dni) z wykonania badania dokonując jednocześnie zwrotu otrzymanych zestawów do badań ponosząc  koszt wysyłki.

§ 9
Reklamacje

 1. Dane adresowe do reklamacji i zwrotów: IMF, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa (z dopiskiem zwrot/reklamacja), email: kontakt@magdalenawojciechowska.com (w tytule zwrot/reklamacja)
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamowany produkt prosimy odesłać na powyższy adres lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy, która mieści się przy ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może – według własnego wyboru – dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.
 6. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.magdalenawojciechowska.com zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list ekonomiczny), zwraca po rozpatrzeniu reklamacji na podane przez Klienta konto lub gotówką w siedzibie firmy.

Dział V
Polityka Prywatności 

§ 10

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 2. Korzystanie z Usług Usługodawcy,  w szczególności uczestnictwo w szkoleniach, jak i, korzystanie ze sklepu internetowego Usługodawcy, zapisywanie się do newsletterów na platformie należącej do GetResponce Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk oznacza, że Klient, Uczestnik oraz inny korzystający ze strony internetowej Usługodawcy zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Klienta, Uczestnika oraz innego korzystającego ze strony internetowej Usługodawcy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 11

 1. W czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy  oraz innych stron projektów  należących do Usługodawcy możesz zostać poproszony o  podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które możesz zostać proszony, to imię i nazwisko, login, hasło, adres  korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL.
 2. Powierzone Usługodawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłączne w celach realizacji zamówienia, chyba że Klient lub Uczestnik wyraził zgodę, o której mowa w § 6 ust. 5.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępnia w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim danych osobowych, w tym danych adresowych, adresów e-mail Klientów, Uczestników oraz innych korzystających ze strony internetowej Usługodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem numeru PESEL chyba, że dane te mogą zostać przekazane w zakresie koniecznym do realizacji zamówień następującym podmiotom: Poczta Polska, Laboratorium SynLab, Getresponce, Przelewy24, firma kurierska DPD.
 7. Każdy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez stronę internetową Usługodawcy oraz do ich zmiany lub usunięcia. Aby zmienić lub usunąć swoje dane należy dokonać tego samodzielnie poprzez swoje konto utworzone na stronie internetowej Usługodawcy lub napisać e-mail na adres: kontakt@magdalenawojciechowska.com
 8. Każdy użytkownik strony internetowej, przy zapisie na newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez IMF Magdalena Dorko – Wojciechowska, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IMF Magdalena Dorko – Wojciechowska, ul. Borsucza 31, 02-213 Warszawa, e-mail: kontakt@magdadorko.com  tel: (22) 247 8191.
 10. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
 11. W przypadku zapisania się do newslettera, dane osób są przechowywane na platformie Getresponse, która automatycznie wysyła newsletter i znajduje się pod adresem https://app.getresponse.com/
 12. Wszelkie komentarze zamieszczone na stronie znajdują się na hostingu home.pl na podstawie podpisanej umowy.
 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Dział VI
Polityka cookies

§ 12

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Usługodawcy oraz innych stron projektów  należących do Usługodawcy  mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach.
 2. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.
 3. Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania ze strony internetowej Usługodawcy, ale może spowodować utrudnienia w jej funkcjonowaniu.

 Dział VII
Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Informacje podane na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 3. Wybrane zdjęcia zamieszczane na blogu pochodzą z serwisu http://www.freedigitalphotos.net/, http://www.freepik.com oraz https://pixabay.com/
 4. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej Usługodawcy.